www.kaewluang.co.th
หน้าแรก สินค้าร้านแก้วหลวง การสั่งซื้อและการชำระเงิน แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการชำระเงิน ติดต่อเรา
 
   - A   + A
กระดานสนทนา
แผนที่ร้านแก้วหลวง

ลิงค์เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวก.

Innovation

กรมหม่อนไหม

Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 Baht

 

"....การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว
ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทย
ที่สืบต่อกันมานานอีกด้วย
ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไป...."

พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๒

 

ตรานกยูงพระราชทานจัดทำขึ้นเพื่ออะไร

ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นเสมือนหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ  ด้วยคุณลักษณะที่ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะ  เป็นเสน่ห์ที่ครองใจคนมานาน  และเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ  มูลค่านับพันล้านบาท  ขณะที่ปัจจุบันมีผู้นำเข้าเส้นไหมและเส้นใยสังเคราะห์อื่นจากต่างประเทศทั้งอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  เส้นไหมด้อยคุณภาพส่วนมากจึงถูกนำมาใช้ผลิตผ้าไหมทำให้ผ้าไหมไทยด้อยคุณภาพลง  แต่ผู้ผลิตยังคงใช้ชื่อเรียก  หรือใช้สัญลักษณ์ว่า  "ผ้าไหมไทย"  หรือ  "Thai  Silk"  เพื่อการค้า  ทำให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศขาดความมั่นใจในคุณภาพของผ้าไหมไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยและทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหานี้  ให้ร่วมใจกันในการรักษาและสืบสานไหมไทยไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์  "นกยูง"  หรือ  "Peacock Logo"   ๔  ชนิด  ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย  และเป็นการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ  เป็นการแก้ปัญหาในด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย  และการแอบอ้างนำคำว่า  "ไหมไทย (Thai Silk)"  ไปใช้เพื่อการค้า  ทั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแท้จริง  ดังสมญาในชื่อเสียงไหมไทยว่า  Thai  Silk : The  Queen  of  Textile

เครื่องหมายรับรองไหมไทย เน้นคุณสมบัติของวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นหลัก


 

 

 

 

นกยูงสีทอง

เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง

 • ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
 • เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ
 • ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ
 • ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

 


 

 

 

 

นกยูงสีเงิน

เป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน

 • ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นทั้งเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน
 • เส้นไหมต้องสาวด้วยมือหรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไม่เกิน ๕ แรงม้า
 • ทอด้วยกี่ทอมือ
 • ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

 


 

 

 

 

นกยูงสีน้ำเงิน

เป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์  ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ  ซึ่งผ้าไหมดังกล่าวมีคุณสมบัติ

 • ใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
 • ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
 • ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

 


 

 

 

 

นกยูงสีเขียว

เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยได้ลวดลายและสีสัน  ที่มีการผสมผสานระหว่างเส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติ  หรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือตามความต้องการผู้บริโภค

 • ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก  มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง
 • ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน
 • ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้
 • ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

 


ตราสัญลักษณ์ทั้ง  ๔  ชนิด  จะปรากฏอยู่บนผืนผ้าอันงดงามที่มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน  ทั้งชนิดของไหม  การสาวไหมการทอ  การย้อม  และกระบวนการผลิต  ตามข้อบังคับในการขอใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ไหมไทย  ของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ตรานกยูงพระราชทาน
ผงไหมไทย
ผลิตภัณฑ์...เหนือคำบรรยาย
www.kaewluang.co.th
หน้าแรก สินค้าร้านแก้วหลวง การสั่งซื้อและการชำระเงิน แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการชำระเงิน ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
บริษัท แก้วหลวง จำกัด
โรงงาน 30/3 หมู่ 16 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
ร้านแก้วหลวง 187/1 หมู่ 2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอ จังหวัดนครปฐมเมือง 73000
Tel : 081 8494585 , 032 743 178 Fax: 032 743 179
Email : service@kaewluang.co.th